ઈસુ લોકવાવાલા માઅહાલ હારો કેહે

   The bible is the story put the photos and you can read the story and have it for you, free downloading                                                                                    

                                                                                        ૧- ઇસુ લોખવા લાગલા માહાલ હારો કેહે -માર્કુસ ૨ : ૧ - ૧૨ 


કાહિક દિહી વીતીન તો ફાચો કફર નહુમ મેં આલો


,


આને માલુમ પોડ્યો કા તો કોઅમેં હાય


|


આને ઓત્તા લોક એકઠા વીયા કા બાણા હી લી જા જાગો નાય આથો


;


આને તો તીયહાન વચન 
આખી રેહલો આથો


|


આને લોક એક લોખવા લાગલા માહાંલ ઉખલીન ચાર જાંઅ તિયાં પાહી લી આલા


|


પેન તીહી ગોરદી આથી તિયાં લીધે તે આવી નાય સેક્યા


,


ઈયાખાતુર જીહીં તો આથા તીહીંને કો
વલે તીયહાંય ખોલી ટાંક્યો આને

જીયા ખાટલામ લોખવા વાલો આથો તીયાલ ઉતાવ્યો


|
.


ઇસુ તિયા ભોરુસો હીને તિયાં લોખવા લાગલા માહાંલ આંખ્યો ઓ પોયરા તો પાપ માફ વી ગિયા


 


પેન થોડાક શાસ્ત્રી તીહીં બોઠલા આથા


,


તિયાં પોતપોતા મોનુંમ વિચાર કેતલા કા


|
 


ઓ કાહા એહંકી ગોગેહે


?


ઓતા પોરમેહરું નીંદા કેહેં


,


પોરમેહરુલ સોડીન બીજો કેડો પાપુ માફી દી 
સેકે


?


ઇસુયં તુરુતુજ પોતે આત્મામ જાંયંકા તે પોતપોતા મોનુંમે એહંડા વિચાર કી રીયહાં આને તીયાલ 
આખ્યોં


,


તુમુહું પોતપોત મોનુંમ એ વિચાર કાહાં કેહતાહા


?


ખોરોં કાય હાય


?


કાય લોખવા વાલા માહાંલ એહંકી આખજે કા તો પાપ માફ વીયા


,


નેતા એહંકી 
આખજે કા ઉઠ


,


ને તો ખાટલોં ઉખલીન ચાલ


?


પેન પોરમેહરું પોયરાલ તોરતીપે પાપ માફ કેરુલો અધિકાર હાય


,


તેહંકી તુમુહું હોમજા તિયાંય તી
યા લોખવા વાલા માહાંલ આખ્યોં કા


|
 


આંયં તુલ આખુહું કા ઉઠ તો ફાતારી ઉખલીન તો કોઅ જાતો રે


.


આને તો તુરુતોજ ઉઠ્યો


,


આને ફાતારી ઉખલીન બાદહાંજ દેખતા જાતો રિયો


,


તોં હીન બાદાહાન
નોવાય લાગ્યોં આને દેવુલ મહિમા દિન આખ્યોં કા આમુહું એહંડોં કીદીહીજ નાહાં હેઅયોં


|