બાઈબલુ કાહાન્યા

Downloads: 
 • File icon દસ કુંવારીહી દાખલો -૭
  Download View27.6 KB
 • File icon જન્મપેને આંદલાહાન હારેં કેરુલો ૫.
  Download View27.82 KB
 • File icon ઈસુ ખ્રિસ્તુહ પાયાંઅપે ચાલુંલોં -૩
  Download View28.95 KB
 • File icon વેભીચારી બાયુલ ક્ષમા કેરુલોં -૪.
  Download View28.12 KB
 • File icon પાંચ હાજાર લોકુહુન માંડો ખાવાવુંલોં-૨.
  Download View29.17 KB
 • File icon બીયારો પોઅનારા કાહાની
  Download View45.55 KB

ઈયામ કાહાન્યા હાય એ તુમા વાચા આના બીજાહાંન બી આખા એ કાહાન્યા તુમા મોફત ડાઉનલોડ કી સેકતેહે તુંમા ખાતોરે તિયાર હાય 

primmarypichill 400x300px.jpg