દુબલી ભાષા સંદેશ

બાયબલું વચાના આધારે સંદેશ હાય એ સંદેશ તુમુહું ઉનાયા આના સંદેશ ઉનાયન તુમુહું પરમેશ્વરુમ આશીર્વાદીત બના આના બીજાલ બી ઓ આશીર્વાદુ સંદેશ તુમુહું એક બીજાલ આખા ,આના ઈયા સંદેશાલ ડાઉનલોડ કેરા મોફત   

Thumbnail image