સ્તુતિ આરાધના ગીતે

ઈં  સ્તુતિ આરાધના ગીત હાય ઈં તુમા ઉનાજા આને બીજાહાંન આખજા આને ઈં ગીતે તુમા મોફત  ડાઉનલોડ કી સેકતેહેં ઈ ફાઈલ તુંમાં ખાતર તીયાર હાય 

  • ઈસુ દેવા ગીત

  • ઈસુ દેવા ગીત

  • રાજા ઈસુ આલોરા

  • માન ઈસુ ગુરુજી મિલ્યો

  • માને તા માયા લાગી રા

  • માને તા માયા લાગી રા

  • હોરગા રાજા પ્રભુ ઈસુ

  • ઈસુ માઅ પ્રભુ તું

  • તુંજ ખેરો દયાવાલો