જીવનું માંડો -૩

                                                                                                        જીવનું માંડો -૩   યોહાન ૬: ૨૬-૪૦ 

જીવના માંડો ઈસુ

 

ઈસુય તીયાહાલ જવાબ દેદો

, “

આંય તુમનેહે ખેરોજ આખહું

,

તુમા માન ઈયા ખાતુર નાહાં હોદતા કા તુંમાહાય નોવાય કામે હેઅયે

,

પેન ઈયા ખાતુર કા તુમા માંડો ખાયને તારાય ગીયહા

 

નાશમાન ભોજના ખાતોર  મેહેનત માઅ કેહાં

,

પેન તીયાં ભોજના ખાતર જો સર્વકાલને જીવન લુગું ઠેરેહે

,

જીયાલ  માહાં પોયર તુમહાન દિ

;

કાહાકા બાહકાંય એટલે પરમેશ્વરુંય  તીયાંપે છાપ લાગવીહી

.

 

તીયાય તીયહાન આખ્યો

,

 પરમેશ્વર કામ કેરાં ખાતર આમાં કાય કેઅજી

?”


 

ઈસુય તીયાહન જવાબ દેદો

,

 પરમેશ્વરું કામ ઈ હાય કા તુમા તીયાપે જીયાય

,

તુમાહાંન મોકલ્યે હેં

,

વિશ્વાસ કેરા

.

 

તાંહાં તીયાહાય તીયાલ આખ્યો

, “

ફાચી તું કેલ્લો ચિહ્ન દેખાવતોહો કા આમાં તીયાલ હીઈને તો વિશ્વાસ કેઅજી

?

તુ કેલ્લો કામ દેખાડતો હો

?


.

આમાં વાડવડીલાહાય જંગલુંમ મન્ના ખાદો

;

જેહેકી લેખલો હાય

,

કાતીયાય તિયાહાન ખાવુલો ખાતર હોરગામને માંડો દેદો


.”


 

ઈસુય તીયહાન આખ્યો

, “

આંય ખેરો-ખેરોઅ આખુહું કા મુસાય તુમ્હાન તો માંડો હોરગામને નાય દેદો

,

પેને માઅ બાહકો તુમ્હાન ખેરો માંડો હોરગામે દેહે

.


.

કાહાકા પરમેશ્વરા માંડો તોજ હાય

,

જો હોરગામને ઉતીન જગતુમ જીવન દેહે

.
તાહા તીયાહાય તિયાલ આખ્યો

, “

ઓ પ્રભુ

,

ઓ માંડો આમાહાન સાદા દેયા  કેય

.

 

ઈસુય તિયાહાન આખ્યો

, “ 

જીવના માંડો આંય હાય

:

જો માઅ પાહી આવી તો પુખો નાય વેરી

,

આને જો માઅપે વિશ્વાસ કેરી

,

તો કોદહી પિહો નાય વેરી

.


 

પેને આંય તુમાહાન આખ્યો

,

કા તુંમાહાય માન હીઅ બી  લેદો

,તેબી વિશ્વાસ નાહા કેઅતા  

 કાય બાહાકો માન દેહે તો બાદો માઅ પાહી આવી આને જો કાય માઅ પાહી આવી

,

તીયાલ આંય કોદી નાય કાડોહો

.


 

કાહાકાં આંય માઅ ઈચ્છા નાય

,

પેને આપુહુન મોકલુંનારા ઈચ્છા પૂરી કેરા ખાતર હોરગાપેને ઉત્યોહો

;

આને માઅ મોકલુંનારા ઈચ્છા ઈ હાય કા

,

જો કામ માન તીયાય દેદહો

,

તીયામને આંય કાય બી નાય ટાકાયા દીવ

,

પેને તીયાલ સેલ્લા દીહામ ફાચો જીવી ઉઠાવુ

.

કાહાકા માઅ બાહાકા ઈ ઈચ્છા હાય કા

,

જો કેડો પોયરાલ દેહે આને તીયાવે વિશ્વાસ કેહે

,

તો સર્વકાલીન જીવન મીલવી

;

આને આંય તીયાલ સેલ્લે દિહી ફાચો જીવી ઉઠાડોહો

.