માલદાર જુવાન -૨

                                                                                                   ૨.- માલદાર જુવાન 

જાહાં તો તીહીંને નીંગીન સોડકે જાતુલોં


,


તા એક માહું તિયાં પાહી દોવળુતોં આલોં


,


આને 
તિયાં આગાળી ગુડગા ટેકીન તીયાલ હોદયોં


, “


ઓ ઉત્તમ ગુરુ


,


જોલામ જુગ્યા જીવના અધિકારી  
વેરાં ખાતુર આંયં કાય કીંવ


?”
 


ઇસુયં તીયહાંન આખ્યોં


, “


તું માંન ઉત્તમ કાહાં આખતોહો


?


કેડોજ ઉત્તમ નાહા


,


કેવલ એકુજ 
પરમેશ્વર તિયાંશિવાય કેડો નાહાં 
તું તા આજ્ઞા તો જાંઅતોહો


:


ખૂન માંઅ કેઅહો


,


વ્યભિચાર નાંયં કેઅનું


,


ચોરી નાંયં કેરુલોં


,


ખોટી સાક્ષી નાંયં દેવુલી


,


ઠોગુલોં નાંયં


,


તોઅ બાહાકા આને તોઅ યાહકી આદર કેરુલોં


'
 


તિયાંયં તીયહાંન આખ્યોં


, “


ઓ ગુરુ ઈ બાદોં હાનાપેને માનતો આલલો હાય


|”


ઇસુયં તીયાપે નજર કિન તીયાલ પ્રેમ કેઅયો


,


આને તિયાંલ આખ્યોં


, “


તોઅમેં એક ગોઠી
કમી હાય


|


જો જોં કાય તોઅ હાય તીયાલ વેચીન ગોરીબુહુંન દે


,


આને તુલ હોરગાંમ ધન મિલી


,


આને આવીન માંઅ ફાચાડી વી જો


|”


ઈયુ ગોઠીપેને તિયાં મુંયં ઉતી ગીયોં


,


આને તો દુઃખ કેઅતો નીંગી ગીયો


,


કાહાકા તો ખુબ 
ધની આથો


|


ઇસુયં ચારુવેલ હીંન તિયાં ચેલાહાંન આખ્યોં


,”


ધનવાનાંહાંન પરમેશ્વરુ  રાજ્યામ જાવુંલોં 
કોત્તોં કોઠીણ હાય


|”
 


ચેલા તિયાં ગોઠીહીંપે ચકિત વેઅયા


|


ઈયાપે ઇસુયં ફાચી તીયહાંન આખ્યોં


, “

ઓ બાળકા હાં


,


જો ધનાવે ભરુસો રાખેહે તીયહાં ખાતર પર્મેશ્વરુ રાજ્યામ જાવુલોં કોત્તો કોઠીણ હાય


|પરમેશ્વરું 


 રાજ્યામ ધનવાનાંહાંન જાવુંલોં ઉટળાલ હુયી નાકલામેને નીંગી જાવુંલોં સો
પોં હાય


|”
 


તાહાં તે ખુબુજ નોવાય કેઅતા એક બીહરાલ આંખતા લાગ્યા


, “


તા ફાચો કેડા તારણ 
વી સેકી


?”
 


ઇસુયં તીયહાંહેં હીંન આખ્યોં


"


માંહાંકી તા ઇં નાય વી સેકે


,


પેન પરમેશ્વરુકી  કી વી સેકેહે


|”


પિતર તીયાલ આખાં લાગ્યોં


, “


હેઅ આમુ તા બાદોં કાય સોળીન તો ફાચાડી વી ગીયાહા


|
 


ઇસુયં આખ્યોં


"


આંયં તુમનેહેં ખેરોંજ આખુહું કા એહંડો કેડોજ નાહાં


,


જિયાંયં માંઅ આને સુ


-


સમાચારુ ખાતર કોંઅ નેતા પાવુહુ નેતા બોહીં નેતા યાહ્કી નેતા બાહ્કો નેતા પોયરેં


-


સોયરેં 
નેતા ખેત સોળી દેદોહોં


,
 


આને આમી ઈયા સમયુંલ હોવ ગુણા નાંયં મીલવે


,


કોંહાંમ આને પાવુહુંમ આને બોઅહીંમ 
આને યાહકીમ આને પોયરેં સોયરેં આને ખેતાહાંવે બી સતાવા આરી આને હોરગાંમ બી અનંત
કાલ જીવન


 


પેન ખુબુજ જે પેઅલા હાય


,


ફાચાડી વી જાય


;


આને જેં ફાચલા હાય


,


તેં પેઅલેં વેરી


|”